Laatste subsidies 2022 Gebiedsfonds Drentse Monden toegekend!

Op 25 januari 2023 boog het stichtingsbestuur zich over de adviezen van de kerngroepen voor het vierde kwartaal van 2022. Deze keer is voor een bedrag van € 25.200,- aan subsidieaanvragen gehonoreerd. Een deel van de aanvragen van 2022 is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2023 omdat de budgetten van een aantal kernen eerder in 2022 al volledig toegekend waren.

De kerngroepen hebben hun weg gevonden in het werken met de spelregels van het Gebiedsfonds. Soms best even lastig wanneer gebruik gemaakt moet worden van de daarbij geschreven matrix om tot goed onderbouwde adviezen voor de stichting te kunnen komen. Wat daarbij helpt is al bij het indienen van de aanvraag een goede onderbouwing met onder andere een gedetailleerde begroting en doelgroep/draagvlakbepaling bij de projecten mee te sturen. Geef ook altijd aan of de vergunningen al binnen zijn of wanneer je die verwacht. Door scherpere regelgeving is het krijgen van een vergunning niet meer zo vanzelfsprekend. Zonder onderbouwing in het aanvraagformulier of in de bijlagen kunnen projecten niet van een advies worden voorzien en wordt aanvullende informatie opgevraagd door de kerngroepen. Dat kan soms leiden tot beoordeling in een volgend kwartaal.

Alle adviezen van de kerngroepen zijn dit jaar ongewijzigd overgenomen door het stichtingsbestuur.

Het bestuur besprak het concept bestuursverslag van 2022 en kan terugkijken op een veelheid aan diverse aanvragen in het eerste jaar dat de stichting bestaat. Goed ook om te zien dat de eerste verantwoordingen van de bestede subsidies ontvangen zijn. Op de website worden korte impressies van uitgevoerde projecten getoond.

Zodra het definitieve bestuursverslag is goedgekeurd en besproken met de toezichthouder, het college van B&W van de gemeente Borger-Odoorn, wordt deze op de site geplaatst.

Overig nieuws