“Samen voor een 2e Kans”

31 januari 2024, 2e Exloërmond,

Aan: Bestuur Gebiedsfonds 2e Exloërmond.
Betreft: Verzoek tot heroverweging besluit.

Geachte leden van het bestuur,

Vorig jaar heeft het bestuur van het dorpshuis een verzoek aan uw fonds gedaan om financiële bijstand voor ons project "Samen voor een 2e Kans".
Dit project omvat de inrichting van een jeugdhonk en een 2e Kanswinkel.
U bent toen tot een voor ons negatief besluit gekomen.

Graag geven we toelichting op de huidige stand van zaken.
Voor de renovatie van het gebouw is rond € 100.000 nodig. Dat geld is nodig om de exploitatie in de toekomst binnen de perken te houden en is voor de isolatie van het gebouw nodig en het vernieuwen van de technische infrastructuur.
Hiervoor hebben we inmiddels € 85.000 bij elkaar gekregen, door een bijdrage van de provincie Drenthe, VSB fonds, Oranje Fonds en de gemeente Borger-Odoorn. De gemeente onderschrijft, bij monde van wethouder Van Tongeren, het belang dit project volledig.

Met de 2e Kanswinkel denken wij dat er naast de voedselbank en de deelkast in een behoefte wordt voorzien. Ook uit gesprekken met de medewerkers van Andes komt dit naar voren.

Met het jeugdhonk willen we de jeugd een eigen plek geven in het dorp. Er wordt door de jeugd veel “rondgehangen” bij sporthal, speeltuintjes en dorpshuis.
Zij zijn de toekomst voor het dorp en de jeugd is enthousiast over een eigen plek.
Maandelijks zijn er, in samenwerking met Andes, in het dorpshuis gezellige avonden voor de jeugd en worden de plannen met hen besproken. Onze insteek is om een jeugdbestuur voor het jeugdhonk te vormen, zodat zij mede verantwoordelijk zijn voor het honk. De jongerenwerkers van Andes zijn nauw betrokken bij de plannen en het afstemmen.

Als bestuur van het dorpshuis doen wij een beroep op u om dit project vanuit uw fonds te ondersteunen met € 15.000. Dit bedrag zal met name worden besteed aan het jeugdhonk. Een van de andere sponsoren wil haar bijdrage graag besteed zien aan de 2e Kanswinkel.
Daarmee kunnen we de renovatie afronden.
Aan de exploitatie zal door het dorpshuis verder invulling worden gegeven.

Namens het bestuur,

W. Schutrups.

Bijlage: Projectplan “Samen voor een 2e Kans”.

Toelichting bestuur:

De kerngroep heeft de aanvraag met jullie besproken en, voorzien van een positief advies met een aangepast bedrag, op 24 april 2024  voorgelegd aan de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden. Het bestuur kon uit het voorliggende advies geen sluitende onderbouwing van de aangepaste subsidiebedragen en daaronder liggende specificatie van de voorgenomen investeringsbedragen halen. We hebben de kerngroep gevraagd dit, zo nodig in overleg met jullie, voor de volgende vergadering van het stichtingsbestuur aan te leveren. Tot die tijd reserveren we een bedrag van € 4.000,- uit het budget. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Zodra de verdere onderbouwing klaar is, uiterlijk 30 juni 2024, verzoeken wij u deze met de kerngroep Tweede Exloërmond/Boermastreek te delen.

Wij wensen jullie veel succes met het verder onderbouwen van jullie aanvraag.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Willem Schutrups
Status
on hold
Kerngebied
2e Exloërmond – Boermastreek
Financiële bijdrage
15.000