Nieuw initiatief indienen

Vul het aanmeldformulier in voor jouw initiatief. Op basis van deze aanvraag beoordeelt de kerngroep of jouw initiatief in aanmerking komt voor een subsidie uit het fonds.

Dit doen zij één keer per kwartaal. Daarna ontvang je een reactie. In sommige gevallen heeft de kerngroep behoefte aan aanvullende informatie om tot een besluit te komen. In dat geval neemt de kerngroep contact met je op.

Het is mogelijk om documenten met dit aanvraagformulier mee te sturen. Onderaan de vragenlijst kun je deze documenten toevoegen. Mochten er vragen zijn waarvan het antwoord in een document staat, dan mag je bij de betreffende vraag op het aanvraagformulier simpelweg verwijzen naar het document. Je hoeft het antwoord dan niet nog eens uitvoerig te typen in het aanvraagformulier.

Fijn dat je een aanvraag voor financiële ondersteuning voor je initiatief wilt indienen.

  • Vul dit formulier zo volledig mogelijk in.
  • Klik vervolgens onderaan het formulier op de knop ‘Initiatief indienen’.
  • Je krijgt vervolgens een bevestiging in beeld dat het formulier is verzonden.
  • Krijg je die bevestiging niet? Dan ben je waarschijnlijk vergeten alle vragen volledig te beantwoorden.
  • Let op! Alle vragen met een * zijn verplicht.
1. Wat is de naam van het initiatief? *
2. In welke hoedanigheid vraag je een bijdrage aan bij het gebiedsfonds? *

Contact informatie

Naam organisatie *
Naam *
Straat + nr. *
Postcode *
Plaats *
E-mail *
Telefoon *
Toelichting

Over jouw initiatief

3. Leg kort uit wat jouw initiatief is: *
4. Heb je voor dit initiatief al eerder een aanvraag om financiële ondersteuning ingediend bij het gebiedsfonds en/of de gemeente Borger-Odoorn? *
5. Waar vindt het initiatief plaats? *
(meer antwoorden mogelijk)
6. Het gebiedsfonds heeft als doel om de leefbaarheid van het gebied te versterken. Welke bijdrage levert jouw initiatief aan het versterken van de leefbaarheid? *
7. Onder welk thema valt het initiatief? *
(meer antwoorden mogelijk)
8. Op wie is het initiatief gericht? *
9. Is er onder deze doelgroep behoefte aan het initiatief? Hoe kun je die behoefte onderbouwen? *
(Voorbeeld: verzamelde handtekeningen, vooraanmeldingen…)
10. Hoeveel mensen hebben er naar verwachting baat bij dit initiatief? *
11. Wat is de startdatum van jouw initiatief? *
12. Wanneer is het initiatief afgerond? *
13. Gaat het om een initiatief dat wordt herhaald / blijft bestaan? *
Hoe zijn de kosten voor komende jaren gedekt?
14. Het gebiedsfonds ondersteunt initiatieven alleen bij de opstart. Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit initiatief na de opstart op eigen kracht kan doorgaan? *

Financiën

15. Wat zijn de totale kosten van dit initiatief? De begroting van het initiatief graag aan het einde van het formulier toevoegen. Zonder onderbouwde begroting neemt het Gebiedsfonds de aanvraag niet in behandeling. *
16. Welk bedrag wil je bij het fonds aanvragen? *
Let op: de minimale bijdrage vanuit het gebiedsfonds bedraagt 500 euro. Voor kleinere bijdragen kun je contact opnemen met de gemeente Borger-Odoorn. De maximale bijdrage verschilt per kern en hangt onder andere af van de bijdragen die dit jaar al zijn verstrekt aan andere initiatieven.
17. Zijn er nog anderen die financieel bijdragen aan de totstandkoming van dit initiatief? En zo ja, welke partijen zijn dat? *
Namelijk: *
18. Aan welke uitgaven wordt de bijdrage van het gebiedsfonds globaal besteed? *
(Je mag hier volstaan met een globale opsomming. Mocht je een relatief groot bedrag aanvragen, dan kan het zijn dat de kerngroep nog vraagt om een nadere onderbouwing.)
19. Leidt het initiatief op de korte of langere termijn tot kosten voor de gemeente Borger-Odoorn en hoe hebben jullie dat vastgesteld? *
Namelijk: *
In geval van ‘ja’, is de gemeente akkoord met deze structurele kosten? *
Let op: als een initiatief leidt tot structurele kosten voor de gemeente, dan dient de initiatiefnemer voorafgaande aan de aanvraag bij het gebiedsfonds akkoord te hebben van de gemeente voor deze structurele kosten.
20. Past het initiatief binnen bestaande wet- en regelgeving? *
Waar blijkt dat uit/hoe hebben jullie dat vastgesteld? *
21. Is er over de bestaande wet- en regelgeving contact geweest met de gemeente Borger-Odoorn? *
Toelichting: *
22 Kan jullie vereniging/stichting de BTW zelf terug vorderen en zo ja, wat is het BTW nummer van jullie vereniging/stichting? *
BTWnummer: *
23. Wil je hieronder de spelregels aankruisen waarmee je akkoord gaat? Door het aankruisen van een aanvullende spelregel verklaar je de betreffende spelregel te zullen hanteren bij het uitvoeren van het initiatief. *
IBAN: *
Ten name van: *
Datum *
Plaats *
Aanvullende documenten
Maximum file size: 20 MB
Hier kun je de volgende bestanden bijvoegen: .jpg, .docx, .xlsx, .pdf, .mp4